Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3836467

Những hình ảnh trong "ngày hội vệ sinh trường học"


Vô cùng ý nghĩa và thiết thực trong "ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2020 - 2021.