Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3836467

Các hoạt động của đoàn viên thanh niên trong tháng tình nguyện