Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3836467
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Thái Đào

Lạng Giang, Bắc Giang
3836467
c0thaidaolg.bacgiang@moet.edu.vn